+420 222 532 547
Po - Pá: 8:00 – 20:00 So - Ne: 9:00 – 16:00

Obchodní podmínky Penzion.cz

1. Pojmy

1.1. Internetová stránka Penzion.cz („Portál Penzion.cz“) je portál na zprostředkování rezervace ubytování provozovaný společností ONLINE HOLDING s.r.o., se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9533 („Provozovatel“). Korespondenční adresa Provozovatele: Řeznická 7, 460 01 Liberec, telefon 222 539 539 e-mail: [email protected].

1.2. Ubytovací zařízení je vlastníkem/nájemcem ubytovacích prostor („Ubytovací zařízení“), poskytujícím Zákazníkovi služby podle objednávky zprostředkované na Portálu Penzion.cz.

1.3. Zákazník je osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízeních („Zákazník“).

1.4. Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel rezervace ubytování pro Ubytovací zařízení ve smyslu § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jeho povinností je tak obstarat příležitost k uzavření smlouvy pro Ubytovací zařízení se Zákazníkem („Smlouva“). Provozovatel není Stranou Smlouvy mezi Zákazníkem a Ubytovacím zařízením a v žádném případě nenese jakoukoli odpovědnost za neuzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Ubytovacím zařízením nebo za porušení Smlouvy Zákazníkem nebo Ubytovacím zařízením.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Zákazníkem a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace ubytování nabízeném Ubytovacím zařízením na Portálu Penzion.cz („Služba“).

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Ubytovacím zařízením se řídí smlouvou o zprostředkování a těmito VOP.

2.3. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Smlouvou, těmito VOP a obchodními podmínkami každého jednotlivého Ubytovacího zařízení („OP zařízení“), jež jsou uvedeny v patičce rezervačního formuláře u každého konkrétního Ubytovacího zařízení zprostředkovávaného na Portálu Penzion.cz. V případě rozporu mezi těmito VOP a OP zařízení mají přednost ty obchodní podmínky, které jsou příznivější pro Zákazníka. Zákazník je povinen se seznámit s VOP i OP zařízení.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

3.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o Službu odesláním rezervačního formuláře („Objednávka“). Provozovatel ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje v Objednávce a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání Služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení Objednávky / schválení závazné nabídky Zákazníkem a Provozovatelem (zaslání ubytovacího poukazu Zákazníkovi).

Provozovatel na Portálu Penzion.cz zobrazuje taktéž nabídky Ubytovacích zařízení inzerovaných na webovém portále www.spa.cz („Portál Spa.cz“). V případě, že dojde k zaslání Objednávky na pobyt z Portálu Spa.cz, řídí se daný smluvní vztah obchodními podmínkami Portálu Spa.cz, dostupnými na: https://www.spa.cz/vseobecne-obchodni-podminky.html. Zákazník je povinen se s danými obchodními podmínkami před odesláním Objednávky seznámit.

4.2. Cena služby

Cena Služby je určována Ubytovacím zařízením. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v Objednávce. Provozovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně (s informací o měně, kterou se cena řídí); po schválení závazné nabídky Zákazníkem dojde k závazné objednávce Služeb, tj. k uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem.

Ceny zobrazené u jednotlivých Ubytovacích zařízení na Portálu Penzion.cz jsou určovány Ubytovacím zařízením, jsou pouze orientační a nejsou závazné do doby zaslání závazné nabídky ze strany Provozovatele Zákazníkovi.

Portál Penzion.cz uveřejňuje nabídky Ubytovacích zařízení vedle českých korun též ve vybraných cizích měnách (zejména v EUR), přičemž přepočet do českých korun se řídí kurzem nastaveným Ubytovacím zařízením, nebo aktuálním směnným kurzem České národní banky uvedeným na stránkách https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/ – přepočet je platný vždy k momentu návštěvy Portálu Penzion.cz Zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že při zveřejnění nabídek Ubytovacích zařízení v jiné měně než českých korunách může dojít po provedení Objednávky k úpravě částky vyjadřující cenu za Služby (zejm. např. v důsledku změny směnného kurzu). Konečná cena vyjádřená v měně závazné pro danou Objednávku se však od okamžiku zaslání závazné nabídky Provozovatelem nemění.

Pokud není stanoveno jinak, konečná cena nezohledňuje případné doplňující požadavky Zákazníka, které byly zadány do poznámkového pole během Objednávky či takové požadavky, které jsou během telefonické objednávky považovány za doplňující, o čemž je Zákazník informován během hovoru. Doplňující poznámky jsou zobrazeny též v ubytovacím poukazu a doprovodných e-mailech. Doplňující požadavky aktivně sjednává Ubytovací zařízení přímo se Zákazníkem.

V případě nevratných rezervací je Ubytovací zařízení oprávněno si strhnout odpovídající částku pouze v případě, mají-li takové doplňující požadavky Zákazníka vliv na celkovou cenu ubytování. Provozovatel nenese odpovědnost za poskytnutí doplňujících požadavků, jejich cenu či kvalitu.

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí Ubytovacímu zařízení, zpravidla při nástupu v Ubytovacím zařízení. U rezervace může být požadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy až do výše 100 % ceny pobytu. O garanci kreditní kartou nebo platbou dopředu je Zákazník informován v průběhu procesu potvrzení Objednávky.

4.4. Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou poukazy vydané Provozovatelem, které může Zákazník zakoupit a jejich uplatněním s nimi zaplatit za Objednávku, tj. lze s nimi zakoupit pobyt v Ubytovacím zařízení („DP“). Hodnoty na DP s hodnotami jiných slevových kuponů, nelze současně sčítat.

Zákazník má možnost si zakoupit DP v jedné z nabízených hodnot, který může následně využít pro jeden z pobytů nabízených na Portálu Penzion.cz. Informace o konkrétním pobytu uvedeném na DP není závazná a DP lze použít i pro jiné pobyty nabízené v době uplatnění DP na Portálu Penzion.cz.

Zákazník má možnost si zvolit formu doručení DP. Elektronická forma DP doručovaná na e-mailovou adresu Zákazníka je zdarma, papírová forma DP doručovaná prostřednictvím doručovatele poštovních služeb (např. Českou poštou) je zpoplatněna částkou 70,- Kč.

DP je po jeho vystavení nepřenosný a uplatnit jej může pouze Zákazník či osoba na něm uvedená, a to k výběru pobytového balíčku z aktuální nabídky na stránkách Portálu Penzion.cz a dalších stránkách určených Provozovatelem (v současné době pouze na Portálu Spa.cz) s ohledem na volné kapacity Ubytovacího zařízení.

Platnost DP je uvedena na jeho přední straně a činí nejméně 12 (slovy: dvanáct) měsíců ode dne jeho vystavení. Pokud se platnost DP dle těchto VOP liší (je kratší) od té uvedené na přední straně DP, platnost na přední straně DP má přednost. Po uplynutí platnosti DP (např. v případě jeho nevyužití) ztrácí Zákazník možnost jej uplatnit a nemá nárok za něj požadovat náhradu.

Provozovatel může na žádost Zákazníka rozhodnout o prodloužení platnosti DP. Zákazník nemá na takové prodloužení nárok a je si vědom toho, že záleží vždy na rozhodnutí Provozovatele.

Každý DP, případně jakýkoliv slevový či jiný kupon poskytnutý Provozovatelem v souvislosti s jeho Službami, je jednorázový a po jeho uplatnění pozbývá platnosti.

Jestliže hodnota DP nedosahuje ceny objednaného pobytu, rozdíl může být doplacen jakoukoliv platební metodou umožněnou Provozovatelem. V případě, že je cena pobytu nižší, než je hodnota DP, rozdíl v hodnotě se neproplácí a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

DP není směnitelný za peníze, nelze jej rozměnit či čerpat postupně. Hodnotu DP je možné vyčerpat pouze jeho jednorázovým uplatněním.

Použitím DP se v žádném případě nemění postavení Provozovatele jako zprostředkovatele rezervace ubytování Zákazníka v Ubytovacím zařízení.

4.5. Zprostředkování komunikace

Ubytovací zařízení přistoupením k těmto VOP souhlasí se zprostředkováním komunikace Provozovatelem prostřednictvím Portálu Penzion.cz (včetně jakéhokoli zpracování, ukládání, příjmu, přístupu k, nahlížení do a monitoringu komunikace Portálem Penzion.cz) („Zprostředkování komunikace“) a prohlašuje, že důkladně informuje své zaměstnance, zástupce a další osoby (a v souladu s platnými právními předpisy je o tom poučí a případně získá souhlas) o využívání služby Zprostředkování komunikace, která je mu poskytována nebo je poskytována jeho jménem. Ubytovací zařízení souhlasí s tím, že nebude používat službu Zprostředkování komunikace k odeslání nevyžádaných obchodních sdělení. Ubytovací zařízení plně odškodní Provozovatele za jakékoli nároky třetích stran nebo sankce vyplývající z nezákonného nebo neoprávněného používání služby Zprostředkování komunikace pro vlastní účely Ubytovacího zařízení.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Storno podmínky pro ubytování

Storno podmínky jsou určeny v OP zařízení. V případě, že Ubytovací zařízení nemá definované vlastní storno podmínky, je u garance platební kartou při nedojezdu účtována první noc. Pokud je rezervace Zákazníkem zrušena (zrušení rezervace Provozovatel Zákazníkovi písemně potvrdí) 24 a více hodin před původně plánovaným příjezdem hosta, není u garance platební kartou uplatněn žádný storno poplatek.

5.2. Storno podmínky pro dárkové poukazy

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na koupi DP ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení, tj. vystavení DP, to neplatí, pokud v této lhůtě již DP uplatnil. Pro odstoupení může využít jakoukoliv formu jednoznačného prohlášení o odstoupení od smlouvy. Uplatnění tohoto práva zašle Provozovateli korespondenčně nebo e-mailem.

Po vystavení a uplynutí 14denní lhůty k vrácení je DP nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

5.3. Zákazník je povinen informovat Provozovatele o všech změnách v Objednávce nebo jejím zrušení písemně.

5.4. V případě zrušení Objednávky ze strany Provozovatele, případně Ubytovacího zařízení, bude Zákazníkovi nabídnut alternativní termín, případně pobyt v jiném Ubytovacím zařízení. V případě, že Zákazník alternativy nepřijme, vrátí Provozovatel Zákazníkovi uhrazenou platbu, kterou Zákazník zaplatil Provozovateli za takto zrušenou Objednávku. Platby Zákazníka zaplacené Ubytovacímu zařízení a případné vícenáklady Zákazníka nebo způsobenou škodu spojenou se změnou nebo stornem Objednávky musí Zákazník nárokovat po Ubytovacím zařízení, nikoliv po Provozovateli.

5.5. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením řeší Zákazník sám a napřímo s Ubytovacím zařízením.

5.6. Reklamace Služeb Provozovatele je možná písemně elektronicky na e-mailové adrese [email protected] nebo korespondenčně na adrese ONLINE HOLDING s.r.o., Řeznická 7, 460 01 Liberec. Reklamace Zákazníka týkající se Služeb Provozovatele bude vyřízena ihned, případně co nejdříve po jejím obdržení, nejpozději však do 30 dnů a Provozovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby Zákazníkova reklamace byla vyřešena k jeho spokojenosti. Zákazník bude o stavu a způsobu vyřízení své reklamace průběžně informován.

5.7. Platby Zákazníka a případné vícenáklady Ubytovacího zařízení nebo způsobenou škodu spojenou se změnou nebo stornem Objednávky musí Ubytovací zařízení nárokovat po Zákazníkovi, nikoliv po Provozovateli.

6. Odpovědnost za obsah a informace na Portálu Penzion.cz

6.1. Veškerý obsah a informace uvedené v nabídkách Ubytovacích zařízení jsou na Portál Penzion.cz ukládány Ubytovacími zařízeními. Ve vztahu k obsahu a informacím uvedeným v nabídkách Ubytovacích zařízení tak Portál Penzion.cz vystupuje jako poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem (Ubytovacím zařízením) ve smyslu čl. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („Směrnice o elektronickém obchodu“) a § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“).

6.2. Provozovatel není (v souladu s čl. 15 Směrnice o elektronickém obchodu a § 6 Zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

6.3. Provozovatel v souladu s čl. 6.2 těchto VOP obsah a informace v nabídkách Ubytovacích zařízení neověřuje a ani nad nimi nevykonává žádnou kontrolu nebo dohled. Provozovatel tak negarantuje přesnost, úplnost, správnost, legálnost nebo dostupnost obsahu a informací uvedených v nabídkách Ubytovacích zařízení.

6.4. Dozví-li se Provozovatel prokazatelně o protiprávní povaze ukládaného obsahu a informací postupem dle čl. 5 těchto VOP, učiní v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) Zákona o některých službách informační společnosti neprodleně veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovéhoto obsahu a informací.

6.5. Případná odpovědnost Provozovatele za obsah a informace uvedené v nabídkách Ubytovacích zařízení se řídí pravidly uvedenými ve Směrnici o elektronickém obchodu a v Zákoně o některých službách informační společnosti.

6.6. Za vlastní obsah a informace uvedené na Portálu Penzion.cz nese Provozovatel odpovědnost v souladu s použitelnou právní úpravou.

7. Oznámení o protiprávním obsahu a informacích na Portálu Penzion.cz

7.1. Kterákoliv osoba může Portálu Penzion.cz nahlásit protiprávní obsah a informace nacházející se na Portálu Penzion.cz způsobem popsaným v tomto čl. 7 VOP („Oznamovatel“).

7.2. Oznamovatel je povinen nahlásit Provozovateli protiprávní obsah na Portálu Penzion.cz postupem dle tohoto čl. 7 VOP („Oznámení“).

7.3. Oznamovatel je povinen Oznámení doručit Provozovateli písemně elektronicky na e-mailovou adresu [email protected] nebo korespondenčně na adresu ONLINE HOLDING s.r.o., Řeznická 7, 460 01 Liberec.

7.4. Oznámení musí obsahovat alespoň:
(a)  údaje o Oznamovateli, a to včetně jeho kontaktních údajů;
(b)  identifikaci nabídky Ubytovacího zařízení nebo umístění obsahu na Portálu Penzion.cz včetně celé unikátní adresy URL dané stránky;
(c)  prohlášení obsahující sdělení, že daný obsah je protiprávní;
(d)  vysvětlení důvodů protiprávnosti daného obsahu;
(e)  další informace nezbytné pro posouzení protiprávnosti daného obsahu.

7.5. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný obsah, a to včetně odpovědnosti za újmu způsobenou Ubytovacímu zařízení, jehož obsahu se Oznámení týká, a/nebo Provozovateli.

7.6. V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 7.4 těchto VOP, nemusí být takové Oznámení ze strany Provozovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Provozovatel je v takovém případě oprávněn vyžádat si od Oznamovatele doplňující informace k Oznámení.

8. Další povinnosti Ubytovacího zařízení

8.1. Ubytovací zařízení odpovídá za obsah nabídek; nesmí v nabídkách uvádět nepravdivé či jinak klamavé informace, popř. informace jinak porušující právní předpisy či práva třetích osob a odpovídá za újmu způsobenou porušením této povinnosti.

8.2. Uvede-li Ubytovací zařízení opakovaně (dvakrát a vícekrát) v nabídce nepravdivé či jinak klamavé informace, popř. informace jinak porušující právní předpisy či práva třetích osob, je Provozovatel oprávněn smluvní vztah s Ubytovacím zařízením ukončit odstoupením od smlouvy. Ubytovací zařízení je povinno bezodkladně po účinnosti odstoupení odstranit všechny své nabídky a obsah z Portálu Penzion.cz. Neučiní-li tak, je Provozovatel oprávněn odstranit všechny nabídky a obsah daného Ubytovacího zařízení.

9. Osobní údaje

Zpracování osobních údajů při poskytování Služeb ze strany Provozovatele (včetně nakládání se soubory cookies, zasílání obchodních sdělení a nahrávání telefonních hovorů) se řídí zásadami zpracování osobních údajů dostupnými zde:
www.penzion.cz/privacy-policy/

10. Platnost a účinnost

10.1. Znění těchto VOP může Provozovatel průběžně měnit či doplňovat. Zákazník bere na vědomí, že na smluvní vztah mezi ním a Provozovatelem se budou vždy uplatňovat VOP platné k okamžiku uzavření Smlouvy.

10.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.3.2022.

10.3. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Portálu Penzion.cz a je zveřejněno na webových stránkách www.penzion.cz.